Skip links

SSS

Sıkça Sorulan Sorular

Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işarettir.

Ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Ürün ise bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifade eder.

Tasarım ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması hâlinde ise tescilsiz tasarım olarak korunur.

Tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce, dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilir.

Tasarımdan doğan haklar münhasıran tasarım sahibine aittir. Üçüncü kişiler, tasarım sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz ya da bu tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunamaz.

Tescilsiz tasarım, sahibine yukarıda belirtilen fiilleri engelleme hakkını sadece korunan tasarımın aynısının veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kopyalanarak alınması hâlinde verir. Korunan tasarımın kendi tasarımından önce kamuya sunulduğunu makul yollarla bilmesi mümkün olmayan bir tasarımcı tarafından bağımsız olarak yapılan tasarımın koruma kapsamındaki tasarımdan kopyalanmış olduğu kabul edilmez.

Tescilsiz tasarımların koruma süresi, koruma talep edilen tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren üç yıldır.

Tescilsiz tasarımlar için, tasarım 57 nci maddeye göre kamuya sunulduğu takdirde, hak sahibi, tasarım hakkına yönelik ihlallerden dolayı dava açmaya yetkilidir.

Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir.

Coğrafi işaretler, aşağıda belirtilen özelliklerine göre menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir:

a) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşerî unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlar menşe adıdır.

b) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlar mahreç işaretidir.

(2) Coğrafi bir yer adı içermese dahi birinci fıkrada yer alan şartları taşıyan bir ürünü belirtmek için geleneksel olarak kullanılan, günlük dilde yerleşmiş ve coğrafi bir yer adı içermeyen adlar da menşe adı veya mahreç işareti olabilir.

(3) Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması hâlinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır:

a) Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması.

b) Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması.

Bir veya birden fazla genotipin ortaya çıkardığı bazı özellikleri ile tanımlanan, aynı tür içindeki diğer genotiplerden en az bir tipik özelliğiyle ayrılan ve değişmeksizin çoğaltılmaya uygunluğu bakımından bir birim olarak kabul edilen en küçük taksonomik kısım içerisinde yer alan bitki grubudur.

Yurt içinde veya yurt dışında ıslah edilen veya bulunan ve geliştirilen bitki çeşitlerinin farklı, yeknesak ve durulmuş olduğunun ve/veya biyolojik ve teknolojik özellikleri ile hastalık ve zararlılara dayanıklılığının ve tarımsal değerlerinin tespit edilerek kütüğe kaydedilmesi.

Elçilik onayı, Lahey Sözleşmesine taraf olmayan ülkelere gönderilecek evraklarda uluslararası dolaşımı sağlamak için yapılan onay şeklidir. Yurtdışına çıkacak olan belge, ilgili ülkenin Türkiye elçiliği ya da konsolosluğunda tasdik edilir.

Apostil, kuralları Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesiyle belirlenen ve Sözleşmeye taraf 85 devlet ve Avrupa Birliğinde geçerli olan onay şeklidir. Amacı, anılan Sözleşmeye imza atan ülkeler arasında işlemleri hızlandırmak ve yasal prosedür yükünü hafifletmektir.

ABD Danimarka İsrail Meksika Slovenya
Almanya Dominik Cumhuriyeti İsveç Mısır Sri Lanka
Andorra Ekvador İsviçre Moldova Surinam
Arjantin Ermenistan İtalya Monako Suudi Arabistan
Arnavutluk Estonya İzlanda Nikaragua Tunus
Avrupa Birliği Fas Japonya Norveç Türkiye
Avustralya Filipinler Kanada Özbekistan Ukrayna
Avusturya Finlandiya Karadağ Panama Ürdün
Azerbaycan Fransa Kazakistan Paraguay Uruguay
Belarus Güney Afrika Kosta Rika Peru Venezuela
Belçika Güney Kıbrıs Letonya Polonya VietNam
Birleşik Krallık Güney Kore Litvanya Portekiz Yeni Zelanda
Bosna Hersek Gürcistan Lüksemburg Romanya Yunanistan
Brezilya Hindistan Macaristan Rusya Federasyonu Zambiya
Bulgaristan Hırvatistan Makedonya Şili
Burkina Faso Hollanda Malezya Singapur
Çek Cumhuriyeti İrlanda Malta Sırbistan
Çin İspanya Maurityus Slovakya

Fikri mülkiyet, buluş gibi zihin yaratımlarını, edebi ve sanatsal eserleri, tasarımları, ticarette kullanılan semboller, isimler ve resimleri ifade eder. Patent, telif hakkı, marka, alan adı, ticari sır vb. gibi farklı fikri mülkiyet türleri vardır ve hepsi yasalarla korunmaktadır. Her tür fikri mülkiyet, sahibine belirli haklar sağlar. Her bir hak, sahibinin icat ettiği veya ürettiği ürün ya da hizmetle tanınmasını veya mali fayda elde etmesini sağlar. Fikri mülkiyet sistemi, buluş sahibinin çıkarları ile genel kamu yararı arasında doğru dengeyi kurarak, yaratıcılığın ve yeniliğin gelişebileceği bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır.

Patent, başvuru sahibine buluşu açıklaması karşılığında sınırlı bir süre (genellikle 20 yıl) boyunca başkalarının buluşunu kullanmasını ve satmasını engellemek için yasal hak tanıyan bir fikri mülkiyet çeşididir.

Telif hakkı, edebiyat, sanat, eğitim, yazılım veya müzik gibi yaratıcı çalışmaları koruyan bir tür fikri mülkiyet hakkıdır. Telif hakkı fikrin kendisini değil, fikrin orijinal ifadesini korumayı amaçlamaktadır.

 • Bir işletmenin özellikle markaları ve iyi itibarı aracılığıyla kazandığı iyilik durumu veya avantaj,
 • Özellikle satın alma fiyatının bir parçası olarak bir işletmenin tahmini kazanç artışlarının değeri,
 • Muhasebe açısından maddi olmayan duran varlık olarak şerefiyenin değerini temsil eden defter değerinin bir şirketin satın alma fiyatını aşan kısmı.

Ticari marka açısından bakıldığında ise, marka değeri ya da şerefiye itibarla yer değiştirir ve tüketicinin bir mal veya hizmeti defalarca satın alma isteğini temsil eder.

Kelime markası, yazı tipi, stil, boyut veya renge bakılmaksızın basitçe standart karakterle yazılan bir ticari markadır.

Kelime markası için yapılan marka başvurusunda, esasen üslubuna, tasarımına, yazı tipine veya herhangi bir grafik özelliğine bakılmaksızın ifadenin (veya harfin) tescilini istersiniz. Başka bir deyişle, logoyu değil ifadeyi korursunuz.

Birçok ülke renkleri (Tiffany mavisi, Galaxy ipek kahvesi ve Valentino kırmızısı gibi) ticari marka olarak tescil eder. Renk markalarının tescil edilmesi daha zordur ve tescil edilmesi için belli bir tanınmışlığa sahip olması gerekir.

Grafik ya da resim, stilize bir logo gibi ifade içeren ya da içermeyen bir şekli korumak istiyorsanız, şekil markası başvurusu yapmanız gerekir. Şekil markası, şeklin olduğu gibi korunmasını sağlar. Bu nedenle, tasarımın değiştirilmesi yeni bir marka başvurusunun yapılmasını gerektirebilir.

Marka, bir logo veya kelime olabilir. Logonuzu bir ticari marka olarak tescil ettirmek önemlidir çünkü bazı durumlarda müşterileriniz markanızı yalnızca logonuzdan tanıyabilir. İyi bir logo, pazarda marka bilinirliği ve tanınırlık oluşturmaya yardımcı olabilir. Logonuzu markayla korumak, marka değerini korumak ve artırmak için çok önemlidir.

Markanın kullanılacağı dilde ve başvurulan ülkenin resmi dilinde tescil edilmesini tavsiye ederiz. Arap ülkelerinde, çoğu ülkede olduğu gibi, tabelalarda Latince karakterlerin yanında Arapça karakterler de olduğu için markanın Arapça ve İngilizce olarak tescil edilmesini öneririz.

Standart bir kelime markasının tescili için başvurulduğunda, harflerin büyük veya küçük olarak belirtilmesi önem teşkil etmeyecektir.

Slogan, müşterileri ikna etmek ve satılan ürünü/hizmeti hatırlamalarını sağlamak için kullanılan akılda kalıcı bir ifadedir.

Evet, sloganlar tescil edilebilir. Ancak genel olarak kullanılan kelimelerin doğası gereği jenerikleşmesi sebebiyle, aşağıdaki koşullar yerine getirilmediği sürece tescil edilme süreci uzayabilir ve ret kararı ile karşı karşıya kalınabilir:

 • Ticari marka olarak tescil edilen slogan temelde yaratıcı ve ayırt edici olmalıdır.
 • Slogan yoğun bir şekilde kullanılmış ve bir ürünü veya hizmeti hemen akla getiren başka bir anlam taşımalıdır.

Markanızı mal ve hizmet satışında kullanmayı düşünüyorsanız, tescil ettirebilirsiniz. Fakat, adınızı bir ticari marka olarak tescil ettirmiş olsanız bile, çoğu durumda, isminiz başkalarının da ismi olduğu için başkalarının markanızı tescil ettirmesini veya kullanmasını engelleyemezsiniz. Bu nedenle, bir işletme kurarken daha farklı ve benzersiz bir marka bulmak iyi bir fikir olacaktır. Bazı yaygın isimler tescil edilemez, bu nedenle hak talebinde bulunamazsınız.

Ayırt edici ve benzersiz olduğu sürece, ister şirket adı olsun, ister marka ismi, ister alan adı, istediğiniz herhangi bir kelime veya ifadenin marka tescilini alabilirsiniz.Bazı ülkelerde, ülke alan adı uzantısı almak için bir markanın kelime olarak tescil edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de oturmuş bir yasal dayanağı olmamakla birlikte, birçok ülkede ® sembolü yalnızca bir marka tescil edildiğinde ve marka tescil belgesini aldığınızda kullanılabilir.

® sembolü tipik olarak tescilli bir markanın sağ üst köşesine veya sağ alt köşesine yerleştirilir. Türkiye’de belli bir prosedürü yoktur ancak birçok ülkede marka başvurusu yapılırken marka görseline ® sembolü dahil edilmez.

Türkiye’de belli bir yasal dayanağı olmamakla birlikte, birçok ülkede ™ sembolü, marka başvuru sürecinin devam etmekte olduğunu göstermek için kullanılır.

Garanti markası, belirli bir ürün veya hizmetin belirli bir standarda uygun olduğunu göstermek için kullanılan bir ticari markadır.

Bir derneğin üyelerinin belli mal ve hizmetlere ilişkin ticari işlemleri esnasında derneğin üyesi olmayan kişilerin mal ve hizmetlerinden ayırmak için kullandığı ya da kullanması amaçlanan markadır.

Mutlak olarak, bir ülkenin mukimi veya vatandaşı değilseniz, sizin adınıza bir ticari markayı dosyalamak için yerel bir avukat veya temsilci atamalısınız.

Bir avukata veya yerel temsilciye ihtiyacınız olup olmadığı, ülkeye ve o ülkedeki ikamet durumunuza bağlıdır. Çoğunlukla ikamet ettiğiniz ya da vatandaşı olduğunuz ülkede, bir birey olarak marka kurumunu fiziksel veya çevrimiçi olarak ziyaret edebilir, süreci tamamlayabilir ve ticari markanızı tescil ettirebilirsiniz. Ancak, ihlallerle ilgili bir bildirimin veya marka kurumundan marka ile iligili herhangi bir bildirimin zamanında alınamaması ihtimaline karşı işlemlerinizi kendi kendinize yapmanızı tavsiye etmiyoruz.

Jenerik marka, genel bir terim haline gelen veya genel bir ürün veya hizmet sınıfı ile eşanlamlı hale gelen bir markadır. Genellikle ticari markalar meşhur olduklarında ve yaygın olarak kullanıldıklarında jenerik hale gelirler (örneğin yürüyen merdiven veya yara bandı).

Nice Anlaşması (1957) ile oluşturulan Nice Sınıflandırması (NCL), markaların tescili için kullanılan mal ve hizmetleri içeren uluslararası bir sınıflandırma sistemidir.

Marka başvurusu yaparken, başvuru sahibi, markasını korumak için hangi ürün ve hizmetler ile başvuru yapacağına karar vermelidir. Bu mal ve hizmetler Nice Anlaşmasına göre 45 sınıfa ayrılmıştır. Ticari markalar için mal ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırması 45 sınıftan oluşmaktadır. 1 ila 34. sınıflar mallarla, 35 ila 45. sınıflar hizmetlerle ilgilidir. Ticari marka sınıflandırması iki işleve hizmet eder: marka tescili için bir kılavuz görevi görür ve potansiyel marka ihlallerini belirlemenize yardımcı olabilir. Marka başvurunuzu dosyaladığınızda, markanızın korunacağı mal veya hizmet sınıfını seçmeniz ve ayrıca belirttiğiniz mal veya hizmetleri tanımlamanız gerekir. Markanız yalnızca başvurunuzda belirttiğiniz malları, hizmetleri ve sınıfı koruyacaktır.

Markanızı özgürce kullanabilmek, başkalarının haksız kullanımını engellemek ve marka değeri oluşturmak için markanızı tescil ettirmek iyi bir fikirdir. Çoğu ülkede, marka tescili önemlidir ve çoğu durumda herhangi bir yaptırım işlemi için bir ön koşuldur. Marka tescili için yapacağınız yatırım, tescilin işletmenize sağlayacağı potansiyel faydalar ve markanızı tescil ettirmediğinizde doğması olası maliyete kıyasla minimumdur.

Yeni bir işe başlayanlar ve girişimciler için, marka tescili almak gelecek için çok faydalı olacaktır. İşinizi kurarken markanızı tescil ettirerek markanızın güvende olmasını ve ihale açık olmamasını sağlarsınız. Böylelikle markanızı herhangi bir hırsızlık, ihlal veya dayatmadan korursunuz. Markanızın tescilini aldığınızda, tescilini aldığınız mallar ve hizmetler üzerinde markayı kullanma iznine sahip olursunuz.

Yerli veya yabancı herhangi bir kişi veya şirket, oluşturduğu markayı tescil ettirebilir. Markalar birden fazla tüzel kişi tarafından oluşturulduysa ve marka üzerinde hak iddia ediliyorsa, markaya ortak veya müşterek sahip olunabilir.

Markalar şahıs adına tescil edilebilir.

Herhangi bir kişi, yerli veya yabancı, oluşturduğu markayı tescil ettirebilir. Ancak, Umman ve Kuveyt gibi yabancı şahıslar adına ticari markaların tesciline ilişkin sınırlamaları olan bazı ülkeler vardır.

Markanın sahibi olan kişi/şirket markasını satabilir ya da devredebilir. Bir markanın satışına ilişkin herhangi bir kanuni kısıtlama yoktur. İlgili işlem için markanın aktif olması, tescil belgesine sahip olmak ve bir devir sözleşmesi imzalanması yeterlidir. Daha sona marka devir başvurusu dosyalayarak işlemlere devam edebilirsiniz.

Marka araştırması, markanızı tescil ettirmeyi düşündüğünüz ülkeye ait fikri mülkiyet kurumunda sizden önce marka tescili ya da başvurusunda bulunan kişi ya da şirketlerin olup olmadığı konusunda bilgi veren bir işlemdir. Markalar yasal hak olduğu için, araştırmalar ilgili ülkenin marka kurumlarında gerçekleştirilir. Tek başına fikri mülkiyet ofisinde bir marka araştırması yapmak yeterli değildir; tutarlı bir araştırma için, kullanımda olan ve tescilsiz ticari markalar, ticari isimler, ticari literatür vb. kontrol edilmelidir.

Türkiye, ABD, Avrupa ülkeleri, Çin gibi birçok ülkenin marka başvuru/tescil veritabanı herkese açıktır. Ancak bu araştırmayı yapabilmeniz için sadece veritabanına erişiminizin olması yeterli değildir. Mevzuata, mutlak ve nispi ret nedenlerine de hakim olmanız gerekmektedir. Aksi taktirde markanızın tesciline kadar olan tüm süreçte karşılaşabileceğiniz tüm riskleri görmeniz mümkün olmayabilir. Bu nedenle ilgilendiğiniz ülkede yetkili ve tecrübeli bir marka vekili aracılığıyla marka araştırması yaptırmanız daha sağlıklı olacaktır.

Marka araştırması genellikle marka başvurusundan daha ucuzdur. Ayrıca size markanızın tescil edilip edilmeyeceği konusunda öngörü sağlar. Marka araştırması, marka kurumlarında yapılan inceleme kadar kapsamlı olmasa da, benzer markayı kimin kullandığı, ticari markayı kullanmanın veya tescil ettirmenin getireceği risklerin neler olduğu hakkında bilgi verir.

Marka araştırmasının etkili olabilmesi için, ilgilendiğiniz birkaç markanızın olması gerekir. Ayrıca, markanızın kullanılacağı mal veya hizmetlerin hangi sınıfta olduğu hakkında fikriniz olmalıdır. Son olarak, markanızı hangi ülkede korumak istediğinizi bilmelisiniz.

Tescil için başvuruda bulunmadan hemen önce marka araştırması yapmanız önerilir. Markayı araştırdığınız tarih ve marka başvurusunu dosyaladığınız tarih arasında bir gecikme olursa, başkalarının markanızı tescil ettirmesi için açık kapı bırakmış olursunuz.

Genel olarak, görsel, logo, kelime, kelime öbeği, sayı veya sembole göre arama yapabilirsiniz, ancak teknolojik kısıtlamalar nedeniyle görselle arama, doğru veya her zaman işe yarar sonuçlar vermez.

Ticari marka izleme, resmi gazetelerin izlenmesini ve ortalama tüketicinin kafasını karıştırabilecek, aynı veya benzer olabilecek, potansiyel olarak çakışabilecek başvuruların belirlenmesi işlemidir. Ticari marka izleme, piyasayı taramanın ve mahkemeye gitmeden marka ofislerinde itirazlar yoluyla marka haklarını korumanın uygun maliyetli bir yoludur.

Ticari marka tescil süreci bir ülkeden diğerine değişir ve ülkenin özel yasalarına bağlıdır. Bununla birlikte, genel olarak, ticari marka tescili, başvuru sahibinin (ticari marka sahibi) takibini gerektiren 3 temel adımı içerir:

 • Marka başvurusunun yapılması,
 • Marka başvurusunun yayınlanması,
 • Marka tescilini kanıtlayan belgenin düzenlenmesi.

Marka başvuruları, gerekli belgeler ve resmi başvuru ücretlerinin ödenmesi ile birlikte tamamlanarak marka ofisine sunulur. Başvuru sahibine bir başvuru numarası ve başvuru tarihi iletilir. Başvuru daha sonra ticari marka ofisi tarafından incelenir. Ticari marka ofisi uzmanı şunlardan birine karar verecektir:

 • Başvuruyu kabul edilir, ilan ücretleri ödenmesi halinde marka resmi gazetede yayınlanacaktır.
 • Başvuruyu şartlı olarak kabul eder.
 • Başvuruyu reddeder.

Marka kabul edildiği takdirde bazı ülkelerde ilgili ilan ücretinin ilan formuyla birlikte sunulması gerekir. Marka yayınlandıktan sonra herhangi bir itirazla karşılaşılmazsa, kayıt ücretleri tescil formu ile birlikte ödenir ve tescil belgesi düzenlenir.

Tescil prosedürü, başvurudan tescile kadar olan süreci içerir ve ülkeden ülkeye değişmekle birlikte 3 haftadan 2 yıla kadar sürer.

Türkiye’de marka ve marka sahibine ilişkin bilgiler dışında bir doküman gerekmemektedir. Ancak bazı ülkelerde vekaletname, faaliyet belgesi gibi ek belgeler talep edilebilir.

Çoğu ülke Nice Sınıflandırmasının en son versiyonunu kullanır; ancak bazı ülkeler hala eski versiyonları kullanmaktadır. Bununla birlikte, özellikle Ortadoğu’daki tüm ülkelerde tüm sınıflar veya tüm mallar mevcut değildir. Alkollü içecekler, domuz eti ve yan ürünleri ve bar hizmetleri, tüm Ortadoğu ülkelerinde tescile uygun değildir.

Bir markayı tüm sınıflarda tescil ettirmenin maliyetli olmasının yanı sıra, birçok ülkede tescilin geçerliliğini koruyabilmesi için markanın kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle, bir ticari markayı tescil ettirdiyseniz ancak kullanmadıysanız, üçüncü kişilerin markanızı kullanmadığınız için tescilinizi iptal ettirme talebinde bulunma hakkı doğar.

Sınıf seçimi, ticari markanın ilişkilendirileceği hizmetlere ve ürünlere bağlıdır. Bir ticari markaya kaydolurken seçim yapabileceğiniz 45 sınıf vardır. Bir ticari markanın tescili, işinizle ilgili sınıfı ve belirli mal ve hizmetleri seçmeyi gerektirir.

Paris Sözleşmesine taraf olan bir ülkede marka tescili için başvuru yaparken, başvuru sahibinin daha önceki bir markasına dayanarak “rüçhan talep etme,” yani önceki markanın en geç 6 ay içinde dosyalanmış olması şartıyla detaylarını ve geçerlilik tarihini kullanma hakkı vardır.

Çoğu ülkede rüçhan talebi için elçilik onaylı ve tercüme edilmiş resmi başvuru formu gibi dokümanlar sunulmasına yönelik gereklilikler vardır. Rüçhan başvuruda talep edilmelidir, rüçhan talep edecek olan şirket veya kişi, ilk başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde yeni başvurusunu yapmalıdır.

Genel olarak, markada tire ya da rakam kullanımına bir engel yoktur.

Ticari marka ihlali, bir markanın sahibinden izin alınmadan kullanılmasıdır. Marka İhlali, üçüncü kişilerin, “ihlalci”, halihazırda başkası adına tescilli olan bir markanın bire biri ya da benzerini tescilin kapsadığı ürün veya hizmetlerle aynı veya benzer ürün veya hizmetler kapsamında kullandığında ortaya çıkabilir.

Ticari marka uyuşmazlıkları, mahkemede, marka ofisinde veya bir ticari marka sahibi ile başka bir taraf arasında özel olarak meydana gelen her türlü anlaşmazlıktır. Ticari marka uyuşmazlıkları, bir ticari markanın haklı varisinin (miras nedeniyle veya başka türlü), yasal ve finansal yararlanıcısının kim olduğu veya belirli bir markanın kullanımının bir ihlal teşkil edip etmediği ile ilgili olabilir. Ticari marka uyuşmazlıkları, ticari marka ofisinde, mahkemede veya mahkeme dışı anlaşmalar yoluyla çözülebilir.

Marka ile ilgili en faydalı haklardan biri de marka tescilinin süresiz olarak yenilenebilmesidir. Markayı kaç kez yenileyebileceğiniz konusunda bir sınır yoktur. Ancak bir markanın birçok ülkede her on yılda bir, bazılarında yedi ya da on dört yılda bir yenilenmesi gerekir. Yenileme başvuruları son tarihten önce yapılmalıdır. Bazı ülkelerde bir markanın yenilenebilmesi için aktif bir marka olması ve halen kullanımda olması gerekmektedir.

Marka başvuru numarası, başvuru yapıldıktan sonra marka ofisi tarafından başvuruya verilen numara olup bir markanın takibi ve inceleme sürecinin zamanında gerçekleşmesini sağlamak için kullanılan resmi numaradır.

Marka tescil numarası, marka ofisinin tescil belgesinin düzenlenmesi üzerine markaya verdiği numaradır.

Markanın başvuru tarihi, markanın tescil amacıyla marka ofisine sunulduğu ve başvuru ücretlerinin yatırıldığı tarihtir.

Tescilli ticari marka Türkiye’de başvuru tarihinden itibaren korunmaktadır. Ancak koruma tarihi bazı ülkelerde tescil tarihinden itibaren korumaya tabi olabilir.

Marka ilan tarihi, başvurunuzun üçüncü kişilere bildirilmesi için markanın resmi gazetede yayınlandığı tarihtir.

Birçok ülkede, yayınlanan bir markanın tescil edilmesinden zarar göreceğine inanan kişilere söz konusu başvuruya itiraz etme fırsatı sağlamak için markalar resmi gazetede ilan edilir.

Bir markanın ilan süresi, başvurulan ülkede uygulanan kanuna göre değişir. Türkiye’de 2 ay olan bu süre, birçok ülkede 1 ila 4 ay arasında değişmektedir.

İlgili kuruma marka başvurusu yapıldığında, markanın tescilinin onaylanıp onaylanmayacağını belirleyen yerel kanunlar ve kriterler açısından incelenmesidir.

Bir markanın tescili için başvurduğunuzda, marka kurumu başvurunuzu inceler. Bu süreçte kurum markayı ilgili kanun ve uygulamalara bağlı olarak mutlak ve nispi ret nedenlerine göre reddedebilir. Markanın reddi tescil edilemeyeceği anlamına gelmez, marka incelemesini yapan uzmanın bu markalarla ilişkili riskler olduğuna inandığını ve başvuru sahibinden bununla ilgili daha fazla bilgi veya bildirim sağlaması gerektirdiğini gösterir. Çoğunlukla ret kararına itiraz dosyalama hakkınız bulunmaktadır.

Bir markanın tescili için başvurduğunuzda marka kurumu başvurunuzu inceler. Bu süreçte ilgili kanun yeniden gözden geçirilir ve marka mutlak ve/veya nispi ret nedenlerine göre incelenir. Marka inceleme aşamasını geçtikten sonra üçüncü kişiler için ilan edilir. Tescil ücreti ödendikten sonra marka tescil hakkı başvuru sahibine verilmiş olur ve artık marka ‘tescilli marka’ olarak adlandırılır.

Markanın ilan süresi boyunca, herhangi bir ilgili taraf, söz konusu itiraz nedenini belirterek markanın tesciline itiraz edebilir. Bu durum yayınlanan marka başvurusuna itiraz olarak adlandırılır.

Markalar sınırlı süreler ile korunurlar. Başvuru sahibi, tescil korumasının sona ermesinden önce markasının geçerliliğini korumak için markasını yenilemelidir.

Marka yenilemesi genellikle korumanın son yılında yapılır. Bazı ülkelerde yenileme süresi geçen markaların cezalı yenilemesi için kanuni bir süre verilir. Ancak bu yenileme süresi geçen markalar için ek cezai ücretler alınır.

Marka devri, marka sahipliğinin bir şirket veya kişiden diğerine devredilmesidir. Bu, marka sahibinin tescilli markasını geçerlilik süresi içinde yasal prosedürlere göre başka bir tarafa devretmesi anlamına gelir.

Markaya ait hakların uygulanabilmesimiçin başvuru sahibinin bilgileri güncel olmalıdır. Bu nedenle, ticari marka sahipleri için unvan ve adres kayıtlarının güncel tutulmasını tavsiye ederiz.

WIPO, 193 üye devlet ile Birleşmiş Milletler’in kendi kendini finanse eden bir kurumu olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütüdür. WIPO, fikri mülkiyet  hizmetleri, politikası, bilgisi ve işbirliği için küresel bir forum görevi görür.

WIPO’nun sağladığı Madrid Sistemi aracılığıyla,  ticari marka sahiplerine markalarını birden çok ülkeyi (sözleşmeye taraf olan) seçerek merkezi bir dosyalama sistemi aracılığıyla tek tip bir başvuruyla tescil ettirmelerine olanak tanınır.

Bir ticari marka, hizmet ve/veya ürün satışı için kullanılacağı ülkede tescil ettirilmelidir. Bu nedenle üretim ya da kullanım yapacağınız ülkelerde başvuru yapmanız önerilmektedir.