Skip links

Coğrafi İşaret

 • ulusal ve uluslararası coğrafi işaret başvuru ve takip işlemleri
 • tescil ve başvuruda değişiklik talebi işlemleri
 • tescilin geri çekilmesi işlemleri

Coğrafi işaret, belli bir coğrafi kökene sahip ve o kökene bağlı niteliklere sahip ürünlerde kullanılan işaretlerdir.

Yöre, alan, bölge veya ülkeler ile özdeşleşen ürünlerin, kalitesinin ya da diğer karakteristik özelliklerinin tescil edilmesi, üreticilerin belli standartlarda üretim yapmasını zorunlu kılması, tüketicinin kaynağı belli ürünü güvenilir bir şekilde satın alması ve ülkelerin milli ve kültürel değerlerinin korunması konularında önemli rol almaktadır. 

Coğrafi işaretler menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı olarak üç ayrı şekilde tescil edilebilir.

 • Menşe Adı: Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas nitelik veya özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğa ve beşerî unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlardır.

 

 • Mahreç İşareti: Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlardır.

 

 • Geleneksel Ürün Adı: Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlardır.

Coğrafi işaret belirli şartlar altında üretim yapan kişilerin hepsini birden korumayı konu aldığı için, marka ve diğer fikri mülkiyet haklarından farklı olarak, coğrafi işaret başvurusu ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili:

 • kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili dernekler
 • vakıflar
 • kooperatifler
 • ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat etmesi şartıyla ilgili üretici adına yapılabilmektedir.

TürkPatent nezdinde coğrafi işaret tescil süreci:

 • başvuru
 • inceleme
 • ilan
 • itiraz
 • tescil aşamalarından ve bunların alt prosedürlerinden oluşmaktadır.

Tescil başvurusu yapılan coğrafi işarete veya geleneksel ürün adına ait başvuru TürkPatent tarafından değerlendirilir. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda belirtilen koşulları sağlayan başvurular bültende yayımlanır. Bültende yayım tarihinden itibaren üç ay içinde hakkında herhangi bir itiraz yapılmamış, yapılan itirazlar nihai olarak reddedilmiş veya itirazların değerlendirilmesi sonucunda değişikliğe uğramış başvuru, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde tescil ücretinin ödenmesi ve ödendiğine ilişkin bilginin aynı süre içinde Kuruma sunulması şartıyla tescil edilir, sicile kaydedilir ve tescil bilgileri Bültende yayımlanır

Coğrafi işaret tescilinin alınması, başvuru sahibine yasal denetim ve yaptırım hakkı sağlamaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, 10 Ocak 2018’den itibaren coğrafi işaret ürünlerinde amblem kullanılması zorunludur. Amblemi kullanan üreticiler, denetime tabidir. Denetim raporları, tescilin Bültende yayımlandığı tarihten itibaren yılda bir Kurum’a sunulur.  

Coğrafi işaret ülkesellik ilkesi gereğince korunur. Coğrafi işaret hakkı başvurulan ülke sınırları içinde geçerlidir. 

Ülkelerarası hareketin çok fazla olduğu, ticaretin yaygınlaştığı ve ekonominin küreselleştiği bir yüzyılda yaşamaktayız. Bu durum içerisinde uluslararası rekabetin varlığı kaçınılmaz bir gerçektir. Tüketicilerin farklı çeşit ve kalitede ürünlere rahatça erişebildiği dönemde kaynağı belli, üzerinde belgesi olan ürünler tüketiciler tarafından daha çok tercih edilmektedir. 

Yurtiçinde tescili alınan coğrafi işaretlerin yurtdışında da tescillerinin alınması, haksız rekabete karşı tescilli ürünleri koruma altına alacaktır. 

Marka ve tasarımdan farklı olarak, coğrafi işaret tescil sistemi bazı ülkelerde mevcutken bazılarında mevcut değildir. Mevcut olan sistemlerin de başvuru kabul şartları ve koruma süreleri farklıdır. 

Başvurmak istediğiniz ülke bilgisi hakkında daha detaylı bilgi almak için, sorularınızı info@eternaip.com adresine gönderebilirsiniz.

COĞRAFİ İŞARET